ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : นายธีรวัฒน์  ดวงสิน

วัน/เดือน/ปี : 06/10/2529

บ้านเลขที่: 11 ม. 12 ต.สเดาใหญ่  อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ  33140

Advertisements

การศึกษา

ปี 2548:   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จากโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. ด้วยผลการเรียน 3.45

ปี 2551:   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ด้วยผลการเรียน 3.26

ปี 2553:   สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

(โครงการทุน สควค. รุ่น 13) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม